قیمت زمین در شهرک دامون قشم

شهرک دامون در جزیره قشم. خرید زمان در شهرک دامون قشم